What Does nhà thuốc Mean?

Clopidogrel: Tránh k?t h?p omeprazol v?i clopidogrel vì omeprazol có th? làm gi?m Hello?u qu? ch?ng k?t t?p ti?u c?u c?a clopidogrel t?i 16%, d?n ??n gi?m Hello?u qu? c?a thu?c trong vi?c ng?n ng?a c?n ?au tim ho?c ??t qu?.Nh?ng lo?i thu?c có th? làm t?ng kh? n?ng x?y ra tác d?ng ph? khi dùng chung v?i Levofloxacin:?? ?ánh giá ch?t l??ng

read more